skip to Main Content

הסכמי שיתוף מאפשרים לשמור על המצב הקיים או להגיע למצב הרצוי, על ידי מתן תוקף משפטי להסכמים, אשר לעיתים כבר “נערכו” בעל פה, באופן בו ההסכמים חלים גם על מי שנכנס בנעלי כורתי ההסכם.
לעיתים קיימים “הסכמים ג’נטלמנים” בין שכנים, החולקים יחד שטח משותף או בית דו משפחתי.

לדוגמא, אתם מכירים וודאי את ההסכמות לפיהן “קומת הקרקע מקבלת את הגינה, והקומה העליונה מקבלת את הגג”.
ההסכמות הג’נטלמניות הללו כוחן יפה בין הצדדים, וכל עוד הם מסכימים על כך, ואולם, ללא גיבוי חוקי נכון, אין להן משמעות אמיתית, ואינן מחייבות את רוכשי הנכסים לגביהם קיימות הסכמות.
כך, אתם עשויים למצוא את עצמכם עם מישהו שרכש את דירת השכן, שאינו מכיר בהסכמה, ואינו מוכן לכבדה.

על מנת למנוע מצב זה, יש לערוך הסכם שיתוף, המסדיר את כל ההסכמות בין הצדדים, לרבות הסכמות וקביעות נוספות הנדרשות חוקית, כך, בניסוח משפטי נכון, ההסכם הינו בעל תוקף חוקי ומחייב, וכל מי שרוכש את הנכס, נכנס בנעלי הצדדים, וזכויותיכם מובטחות.

האמור מקבל משנה תוקף בעת הסכמות על זכויות בנייה או הצמדת גג, שכן, ללא מעטפת משפטית כוללת ונכונה, אתם עלולים למצוא את עצמכם למשל עם הצמדת גג ריקה מתוכן, ללא כל זכויות בנייה.
כמו כן, הסכמי שיתוף ניתן, רצוי, ולעיתים חובה לרשום בלשכת רישום המקרקעין, ומשרדנו מטפל בטיפול הכולל על מנת שיהיה תוקף מחייב, מלא ונכון משפטית.