skip to Main Content

במציאות עסקית בה עסקת נדל"ן הינה בין העסקאות החשובות, ולעיתים העסקה הגדולה ביותר שאדם פרטי עושה בחייו, ישנה משמעות מכרעת בליווי משפטי שיגן עליך מכל טעות אפשרית וכן יחשוף אותך, הלקוח, למידע שחובה עליך לשקול בכניסה לעסקה.

אצלנו תזכה לביטחון גבוה ולהגנה מפני כל המוקשים בהם אתה עלול להיתקל בעסקאות נדל"ן. הדרך בה נגונן עליך תהיה באמצעות הידע הנרחב שלנו, בדיקות מתאימות, הכרת הצרכים, היכולות והרצונות שלך, יחס אישי, ניהול מו"מ חוזי אל מול עורך הדין של הצד השני, וזמינות.

המשרד מטפל בכל סוגי עסקאות המכירה, רכישה (יד שנייה או מקבלן), הסכמי שכירות, ניסיון רב טיפול בעסקאות עבר שלא נרשמו על שם הרוכשים או לא דווחו לרשות המסים, ייצוג קבלנים, ייצוג דיירים ויזמים בתמ"א 38, הסכמי שיתוף, תיקון ורישום צו בית משותף, העברה ללא תמורה (עסקת מתנה), איחוד וחלוקה, קומבינציה, עסקאות מול רשות מקרקעי ישראל, עבודה מול חברות משכנות וכיוב'.

לשם הדוגמאות, בייצוג קבלנים – בחינה מדוקדקת של הוראות החוק והתאמת החוזה להוראותיו, כך שלא יוטלו על הקבלן חיובים בשל אי קיום ו/או ידיעת החוק (כמו דמי שכירות מוגדלים וכיוב'), ברכישת דירה – לא אחת, בדיקות מקדימות לרכישת נכס העלו כי הנכס, המשווק כדירה, הוא למעשה מחסן או חנות (משמעות משפטית אדירה), או כי יש חריגת בנייה בנכס, אשר לא תאפשר העברת הנכס על שם הקונה עד להסדרתה, או כי הנכס כלל לא רשום על שם המוכר בלשכת רישום המקרקעין או בגוף הרלוונטי, וכיוב'.

המטרה היא להביא את כל המידע לידיעתך ולשיקולך, וזאת לאחר שהמשמעות המשפטית והמסחרית-אופרטיבית הוסברה לך ויכולת לקחת בחשבון את כל השיקולים. כך, לדוגמא, דירה שגילנו שיש בה חריגות בנייה, הוחלט על ידי הקונה לרכוש אותה בכל מקרה, אולם בזכות התגלית שלנו, הנושא הוסדר חוזית בצורה הרמטית, ומחיר הדירה הופחת ב-80,000 ₪.

מומחית לייפוי כוח מתמשך