skip to Main Content

ת: חשוב להבין – עסקה מסתיימת ברישום. מה זה רישום? נסח טאבו על שמכם/אישור
זכויות ברשות מקרקעי ישראל על שמכם/אישור זכויות של החברה המשכנת על שמכם.
הבדיקה הינה פשוטה, על ידי הוצאת נסח טאבו/אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל/חברה

משכנת.

ניתן לפנות למשרדנו לביצוע הבדיקה בקלות, מהירות ופשטות.

ת: סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי על כל דיירי הבית המשותף לשאת בהוצאת החזקתו

השוטפת והתקינה של הבית המשותף. אלא אם הוצא הגג מהרכוש המשותף (דבר שניתן
וצריך לבדוק), הרי שכל דיירי הבית המשותף צריכים לשאת בהוצאות איטום ו/או זיפות הגג,
הגם שאין להם שום נגיעה אליו.
על מנת לבחון האם קיימת החרגה לתשלום במקרה שלכם, ניתן לפנות למשרדנו לביצוע
הבדיקה.

מומחית לייפוי כוח מתמשך