skip to Main Content

פעמים רבות מכפי שניתן לדמיין, בעל נכס, שרכש זכויותיו לפני שנים, מגלה, בדרך אגב לרוב, כי הנכס שלו כלל אינו רשום על שמו. לא ברשות מקרקעי ישראל ולא בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) או בחברה המשכנת.
המצב הזה הינו תאונה משפטית אדירה, שבה יש לטפל עם המומחיות הספציפית לכך.

המשמעות היא, לרוב, שיש לכם אך ורק זכויות חוזיות ביד (כלומר, אתם יכולים לתבוע את מי שמכר לכם), אבל אין לכם זכויות קנייניות, והנכס כלל לא שלכם, מבחינה רישומית. כך, יכולים להטיל עיקול על הנכס שלכם, בגלל חובות לא שלכם, יכולים למכור את הנכס שלכם, ללא אישורכם, וכיוב'.

יש צורך לאתר את המוכרים בנכס, ולהביא אותם לידי חתימה על המסמכים הנדרשים להעברת הזכויות על שמכם. משרדנו מטפל בנושא בכל הרגישות הנדרשת, תוך הסברת החובה לעשות כן, כשלא אחת, המוכרים מתכחשים לכל העסקה ולא רוצים לשתף פעולה.

בנוסף, חלק מהעסקאות מהסוג הזה כלל לא דווחו למיסוי מקרקעין, והמשמעות היא קנסות וריביות של מאות אלפי שקלים.
לא אחת הגיעו אלינו לקוחות שקיבלו עצה או שקלו "לחתום על חוזה חדש" או כבר התחילו בהליך. כל אותם לקוחות רק סיבכו את מצבם יותר עקב החלטתם זו, ובמקרה הטוב בזבזו עוד שנים יקרות (במקרה הפחות טוב הסתבכו חוקית).

העצה הטובה ביותר במצב זה הינה ללכת בדרך המלך, בדרך היחידה החוקית, ולדווח על הדברים כהווייתם. יחד עם זאת, יש לעשות זאת בחכמה, בידע ובניסיון, על מנת למזער את החיוב במס בנסיבות הקשות.
למשרדנו ניסיון של עשרות עסקאות שלא דווחו, ניטרול המצב ההתחלתי הקשה אל מול המוכרים, דיווח אמיתי, חוקי, נכון, חכם ומקצועי של העסקה, הפחתת שיעורי המס והקנסות במאות אלפי שקלים, ורישום הבעלות על שם הרוכשים.

מומחית לייפוי כוח מתמשך