skip to Main Content

לאחר פטירתו של אדם, לעיתים, עם כל הכאב, יש קושי לטפל בפרוצדורות הנדרשות.
ואולם, ללא צו קיום צוואה, במקרה שיש צוואה, או צו ירושה, במקרה שאין צוואה, לא ניתן לרשום את הזכויות על שם היורשים, לא ניתן להתנהל בחשבון הבנק של המנוח וכיוב'.
לשם כך, יש לפנות לרשם הירושה (או לבית דין הרבני) לצורך הוצאת צו ירושה/צו קיום צוואה.

צו הירושה ניתן במקרה שאין צוואה, בהתאם ליורשים על פי חוק (לרוב, באופן גס – לאשה 50%, ומתחלק בין הילדים 50% – לפירוט בדבר היורשים החוקיים – מוזמנים להיכנס לקישור למאמר).
צו קיום צוואה ניתן במקרה שקיימת צוואה, והינו למעשה מימוש רצון המצווה – הסדרת מצב הדברים לאחר הפטירה, כדי לוודא היצמדות לרצון המצווה.
כאמור, לא ניתן להעביר כל זכות ו/או רכוש ולא ניתן לעשות כל פעולה בעיזבון ללא הצו.

אנו מטפלים בהוצאת צווי ירושה וצווי קיום צוואה מול הגוף הנכון במקרה שלכם, בין אם רשם הירושה או בית הדין הרבני, תוך הבנת הקושי העצום שבדרך כלל קיים בשלב הוצאת הצו, וטיפול ברגישות בנושא, תוך נשיאה בכל הפרוצדורה ועירוב מינימלי ככל הניתן שלכם (חתימה על תצהיר) על מנת שלא להטריחכם, בעיקר כשהצו מוצא בשעת יגון.

מומחית לייפוי כוח מתמשך